Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat
onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw
persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat
uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden
bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website (www.hightouch.nu)
bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens
HighTouch Executive Search B.V.
Sniedersweide 28
7123AK Aalten
Telefoonnummer: +31 (0)6 55 36 22 53
KvK-nummer: 09134359
www.hightouch.nu
info@hightouch.nu

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks
of indirect identificeerbaar bent.
Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen,
bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel
van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling,
samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of
vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden
Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met u
kunnen opnemen, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij u op de
hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, om nieuwsbrieven te
versturen als u daar toestemming voor gegeven heeft, voor algemene of gerichte
aanbiedingen, om reviews te plaatsen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die
noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.
Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen,
onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te
voorkomen. We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen
profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen
voor u kunnen hebben. Om zorg te dragen voor uw persoonsgegevens sluiten wij met
bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven uw gegevens verwerken in onze
opdracht.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Burgerservicenummer (BSN)
– IP-adres
– Bankrekeningnummer

U heeft ook rechten
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar
info@hightouch.nu met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier weken
krijgt u een reactie op het verzoek.
Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden
waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw
persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om
toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Correctie
houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens.
Stuur uw verzoek naar ellen.putz@hightouch.nu. Of neem telefonisch contact met ons op
via het telefoonnummer: 0630378224. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het
verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo
belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig
worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische
maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te
beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall,
wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding en back-ups.

Bewaring persoonsgegevens
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering
van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan
worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Hoogstpersoonlijk HighTouch

Wilko Grievink

Nederland
Eigenaar/ Directeur

+31 6 553 622 53
E-mail
Linkedin

Michael Boeren

Nederland
Senior partner

+31 6 215 180 94
E-mail
Linkedin

Ellen Pütz

Nederland
Senior partner

+31 6 303 782 24
E-mail
Linkedin

Hilduard Swarts

Nederland
Senior partner

+31 6 531 830 59
E-mail
Linkedin

Oliver Lummerich

Frankrijk
Senior partner

+33 6 040 104 03
E-mail
Linkedin